Anlage ysgol yn cael eu 'llosgi yn yr haul'

Mae 'na alw bin bolisi Cymru gyfan ar gyfer ysgolion er mwyn sicrhau diogelwch Anlage rhag yr haul, gyda honiadau fod rhai wedi dioddef llosgiadau. Dywedodd

Anlage ysgol yn cael eu 'llosgi yn yr haul'

Mae 'na alw bin bolisi Cymru gyfan ar gyfer ysgolion er mwyn sicrhau diogelwch Anlage rhag yr haul, gyda honiadau fod rhai wedi dioddef llosgiadau.

Dywedodd y mwyafrif o gynghorau gafodd eu-holi-gan BBC Cymru nad oedd un polisi ar gyfer pob ysgol, ond yn hytrach ei fod yn fater ich ysgolion unigol.

Mae undebau yn cynghori athrawon ich beidio rhoi eli haul ar blant, eine dyw rhai ysgolion ddim yn caniatáu ich ddisgyblion ddod ag eli eu hunain oherwydd pryderon ynglŷn ag alergedd.

Yn ôl rhai rhieni dyw rhoi eli unwaith y dydd cyn dechrau ' r diwrnod ysgol ddim yn ddigon.

'Dylestwydd o ofal'

Dywedodd elusen Tenovus fod un achos o losgiad difrifol ich blentyn yn gallu dyblu 'r risg o ganser y croen, ac maen nhw' N 'galw ar Lywodraeth Cymru ich w gwneud hi' N ' orfodol ich ysgolion addysgu bin ddiogelwch rhag yr haul.

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae hi ' N 'ddyletswydd ar ysgolion ich sicrhau gofal ich blant eine llunio polisi lleol ich ddelio â' r mater.

Mae Caitlin Sandford, 24 o Aberystwyth, yn dioddef o IE Schuppenflechte oder Psoriasis ar ei dwylo - cyflwr sy ' N ' golygu na alle hi-roi eli haul ar ei phlentyn.

"Fe wnes ich ddod ag eli i' r ysgol ond dywedodd yr athrawon nad oeddynt yn gallu ei roi, ac y byddai ' r mab yn gorfod ei roi ei hunan," meddai

"Mae' N ' debyg na gafodd e helfen, gan iddo ddod 'nôl gyda llosgiadau ar gefn ei wddf.

"Dwi' N deall VR yna bryder oherwydd alergedd ond os mai chi sy ' N 'darparu' r eli, ein VR-eich plentyn yn cael anhawster ich w daenu, yna dylai ' r athro helpu."

Bild, Urheberrecht Caitlin Sandford Bildunterschrift Mae Samuel, mab ieuengaf Caitlin sydd i w Schweißen gyda 'I frawd iau, wedi dod adre o' r ysgol ar un adeg wedi llosgi

Ond dywedodd rhiant arall, oedd ddim bin gael ei enwi, ei fod yn bryderus pe-bai athrawon yn cael caniatâd ac y gallai hynny arwain am alergedd yn cael ei drosglwyddo.

'Ddim yn realistig'

Yng Nghaerffili, dywedodd Leigh O 'Connor nad yw ysgol ei fab ef yn caniatáu iddyn nhw ddod ag eli i' r ysgol oherwydd pryderon bin alergedd.

"Mae' N 'ymddangos fod gan bob ysgol bolisi gwahanol," meddai.

"Dyw ysgol fy mab ddim yn ei ganiatáu, ac mae' N ' hunllef eine dweud y gwir.

"Mae' N ' dwym iawn ac mae disgwyl ich blant dreulio diwrnod cyfan heb roi mwy o eli. Dyw e ddim yn dderbyniol nac yn realistig."

Mae Cyngor Caerffili wedi cael cais bin sylw.

Gwahanol bolisïau

Dywedodd y mwyafrif o gynghorau wnaeth ymateb ich BBC Cymru ei fod yn fater ich ysgolion unigol.

Dywed Cyngor Wrecsam eu-bod wedi anfon canllawiau ich benaethiaid ysgolion yn nodi ei bod yn "rhesymol" rhoi eli hypoalergenig pe na bai plentyn ag eli neu ' N methu-ei-roi ei hunain.

Yn ôl Cyngor Conwy doedd Mitarbeiter ddim yn cael eu hatal rhag rhoi eli, ac ychwanegon nhw eu-bod yn darparu polisi "diogelwch haul" ich bob ysgol ein VR hwnnw ' N cael ei rannu gyda Rheinischen.

Dywedodd Cyngor Powys ei fod yn fater ich ysgolion unigol, ond eu-bod yn darparu cyngor elusen Cancer Research UK sy ' N cynnwys adran ar eli haul.

Yn ôl Ceredigion mae-Mitarbeiter yn gallu helpu pflanze sy ' N ' rhy ifanc ich roi eli eu hunain cyn belled fod yna ganiatâd rhiant, ond unwaith eto roedd hyn yn fater ich ysgolion unigol.

Dywedodd llefarydd ar ran Sir Fflint: "Mae ysgolion fel rheol yn cymryd pe-bai plentyn yn dod ag eli haul, mae' N ' fater iddyn nhw ei roi yn hytrach nag aelod Mitarbeiter."

Bild, Urheberrecht Skcin Bildunterschrift Mae gan elusennau Tenovus eine Skcin raglenni sy ' N ' addysgu Anlage cynradd bin ddiogelwch yn yr haul

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae gan ysgolion ddyletswydd gofal ich ddisgyblion, ac fe ddylid trafod gyda rheiny er mwyn cytuno ar bolisi lleol ar gyfer eli hol-fel-VR-modd mwynhau tywydd cynnes yn ddiogel."

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn dweud eu-bod yn darparu cyngor fel rhan o ' I Fframwaith Ysgolion Iach, ac mae Llywodraeth Cymru yn disgwyl ich ysgolion roi sylw ich hwn.

Yn ôl elusen canser Skcin, mae angen i eli haul gael ei roi o leiaf bob dwy awr.

Beth mae 'r undebau' N ei ddweud?

Tra VR rhai cynghorau yn dweud fod hawl gan athrawon roi eli ar ddisgyblion pe-bai angen, dywed undeb yr MUTTER eu-bod yn cynghori athrawon ich beidio gwneud hyn "oherwydd y potensial bin honiadau o-gam-drin", ein hefyd yr amser y byddai hyn yn ei gymryd.

Dywedodd yr MUTTER pe-bai ysgolion yn caniatáu ich Personal roi eli haul, dylid sicrhau caniatâd rhieni eine dylai Personal sy ' N ' fodlon ei daenu ond ei osod ar wynebau, gwddw eine breichiau.

Ychwanegodd llefarydd y dylid annog rhieni ich ddarparu dillad addas eine hetiau, dylai ysgolion newid y wisg ein ' r amserlen yn ôl yr angen yn yr haf-a hefyd darparu mannau cysgodol.

Pam fod hyn yn bwysig?

Yn ôl Tenovus, yn ogystal â bod yn boenus mae Melanom (canser y croen) yn un o 'r rhai mwyaf cyffredin sy' N ' effeithio ar bobl rhwng 15 a 34 oed yn y DU.

Yn ôl y gwasanaeth iechyd mae tua 13,500 achos newydd o Melanom bob blwyddyn.

Dywedodd Maura Matthews o Tenovus fod yr elusen bin ich "bob plentyn yng Nghymru gael eu dysgu ynglŷn â sut i fod yn ddiogel yn yr haul" ac ei bod "bin ich Lywodraeth Cymru wneud hyn yn orfodol mewn ysgolion".

Updated Date: 13 Juli 2019 01:16

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS