Comisiynydd yn galw bin newid-cyfeiriad'

Mae angen "newid-cyfeiriad" ein chreu mwy o gyfleoedd ich bobl-sydd wedi dysgu 'r Gymraeg ich defnyddio' w ar lawr gwlad, yn ôl comisiynydd newydd y Gymraeg

Comisiynydd yn galw bin newid-cyfeiriad'

Mae angen "newid-cyfeiriad" ein chreu mwy o gyfleoedd ich bobl-sydd wedi dysgu 'r Gymraeg ich defnyddio' w ar lawr gwlad, yn ôl comisiynydd newydd y Gymraeg.

Mewn cyfweliad â rhaglen Post Cyntaf BBC Radio Cymru dywedodd Aled Roberts hefyd VR angen denu mwy o athrawon ich ddysgu mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg os bin gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr erbyn 2050.

Dywedodd VR llenwi swyddi athrawon Cymraeg eisoes yn her - heb-sôn os fydd cynnydd yn nifer yr ysgolion Cymraeg yn y dyfodol.

Bu ' N 'sôn hefyd bin ei fagwraeth yn ardal Wrecsam, gan ddweud mai Saesneg yr oedd yn ei siarad gyda' I ffrindiau bin flynyddoedd, er ei fod wedi ' I fagu mewn teulu Cymraeg yn Rhosllannerchrugog.

'Gwneud defnydd' o 'r iaith

Yn siarad ar ddechrau ei gyfnod fel comisiynydd, dywedodd Herr Roberts VR angen newid-cyfeiriad eine sicrhau VR gan-bobl gyfleoedd ich ddefnyddio' r iaith, neu fod perygl iddi beidio cael ei gweld fel iaith fyw.

"Heblaw bod ni' N 'newid-cyfeiriad eine heblaw bod ni' N llwyddo llawer iawn gwell o lief yr holl bobl ifanc yma sy ' N 'dysgu Cymraeg, ich greu sefyllfa lle maen nhw yn defnyddio' r Gymraeg bob dydd - fydd hi ' N ' debyg iawn ich nifer fawr o wledydd lle mae iaith wedi cael statws swyddogol ond eto sydd ddim yn iaith fyw ar lawr gwlad," meddai.

"Mae angen creu cyfleoedd o fewn y gweithle, ar ôl hynny VR-nhw' N 'ddigon hyderus ich ddefnyddio' r iaith, achos dyna lief o ' r broblem ar hyn o bryd - VR pobl yn colli hyder.

"Maen nhw' N dod ich sefyllfa lle maen nhw ' N 'teimlo nad ydy eu Cymraeg yn ddigon da - ac o achos hynny' N troi i 'r Saesneg - ac mae' N rhaid i ni newid hynny.

"Dwi' N ' meddwl VR 'na le i ni greu sefyllfa lle mae cyfle ich bobl adael yr ysgol eine gwneud defnydd o' U hiaith, ond dydy hynny ddim bin ddigwydd dros nos."

Bild-Beschriftung Mae Aled Roberts wedi cymryd yr awenau gan Meri Huws, fu yn y rôl ers 2012

Dywedodd Herr Roberts ei fod o ei hun yn arfer troi bei y Saesneg pan yn iau, er war iddo, gael ei fagu ' N ' Gymraeg.

"Fe ges i' N ' magu ar aelwyd Gymraeg ei hiaith yn Rhos; ond Saesneg oedd iaith fy addysg," meddai.

"Er VR fy nghriw ffrindiau yn gallu siarad Cymraeg, Saesneg oedden ni' N ei siarad efo ' N ' gilydd.

"Rydw i' N gwybod nad fi GJ ffrindiau yr oedd unig rai oedd ddim yn gweld yr iaith fel rhywbeth ich w siarad efo ' N 'gilydd; ein VR yr arfer o droi i' r Saesneg hyd yn oed yn fwy cyffredin y dyddiau yma."

Pwy ydy Aled Roberts?

Cafodd Aled Roberts-ei-eni ein 'I fagu yn Rhosllannerchrugog ger Wrecsam cyn mynd ymlaen ich astudio' r gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Aeth yn ôl i w ardal enedigol ar ôl graddio, gan briodi eine magu dau fab yn yr ardal.

Gweithiodd fel cyfreithiwr yn Wrecsam, Rhuthun ein 'r Wyddgrug, cyn cynrychioli ardal Rhos ein' r Ponciau ar Gyngor Wrecsam o 1991 tan 2012.

Rhoddodd y gorau ich w swydd fel cyfreithiwr ar ôl cael ei ethol yn arweinydd Cyngor Wrecsam yn 2005, bu ' N 'arwain y cyngor nes Iddos, gael ei ethol yn Aelod Cynulliad i' r Democratiaid Rhyddfrydol dros ranbarth gogledd Cymru yn 2011.

Ar ôl colli ei sedd yn 2016 mae wedi bod yn cynnal adolygiad annibynnol o gynlluniau strategol y Gymraeg mewn addysg ar ran Llywodraeth Cymru.

"Cam-gwag'

Dywedodd Herr Roberts hefyd mai "cam gwag" yw agor ysgolion Cymraeg os funktioniert ddim athrawon iaith Gymraeg ich w llenwi.

"Beth sy' N ' glir i mi ydy VR 'na lawer o awydd ich ni gynyddu canran y pflanze sy' N 'derbyn addysg Gymraeg, ond y broblem fwya' sy ' N ein hwynebu ni ydy nifer yr athrawon fydd eu hangen," meddai.

"Dwi' N 'gwybod pa mor anodd ydy hi yn y gogledd-ddwyrain ich ddenu athrawon er mwyn llenwi swyddi hyd yn oed o fewn yr ysgolion cyfrwng Cymraeg sy' N ' bodoli ar hyn o bryd.

"Ac mae hynny heb-sôn bin unrhyw gynnydd o ran nifer yr ysgolion Cymraeg.

"Y cwestiwn i mi ydy' yn union mae 'r llywodraeth ein' r cyngor gweithlu addysg yn ei wneud o ran denu mwy o athrawon ich lenwi ' r swyddi yma?"

Dywedodd Llywodraeth Cymru VR cynlluniau ich gynyddu nifer yr athrawon cyfrwng Cymraeg gan gynnwys cymhelliant ariannol o £25,000, wedi eu gweithredu.

Ychwanegodd y llefarydd VR "hyfforddiant ich athrawon yn fwy hygyrch" gyda chynllun ich alluogi pobl ich barhau ich weithio wrth astudio i fod yn athro yn dod i RIM y flwyddyn nesaf.

Updated Date: 10 April 2019 00:47

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS