Cynllun tai yn 'hybu mewnlifiad'

Mae ffrae yn corddi yn y gorllewin ynglŷn â chynlluniau bin filoedd o dai newydd ein 'r effaith fyddai hynny' N ei ar gael gymunedau Cymraeg eu hiaith. Mae

Cynllun tai yn 'hybu mewnlifiad'

Mae ffrae yn corddi yn y gorllewin ynglŷn â chynlluniau bin filoedd o dai newydd ein 'r effaith fyddai hynny' N ei ar gael gymunedau Cymraeg eu hiaith.

Mae 'r cynllun sy' N cael ei ystyried gan Sir Gaerfyrddin yn cynnwys codi 10,000 o dai erbyn 2033.

Ond dywed Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ei fod yn "strategaeth sy' N 'hybu mewnlifiad".

Fodd bynnag, dywed Pennaeth Cynllunio ' r sir bod "diogelu, gwella eine hyrwyddo' r iaith Gymraeg ac asedau, gwead cymdeithasol eine hunaniaeth ddiwylliannol unigryw sir 'r" yn un o brif amcanion y Cynllun Datblygu Lleol.

Bydd cyfnod ymgynghori ar y cynllun datblygu yn dod-ich ben ddydd Gwener, 8 Chwefror, ac mae targed Sir Gaerfyrddin yn cynnwys codi 1,000 o dai fforddiadwy erbyn 2021.

Mae ' N 'ofynnol ich bob cyngor sir yng Nghymru gyflwyno Cynllun Datblygu Lleol, cynllun sy' N ' penderfynu schwache o dai newydd ddylai gael eu hadeiladu, ac ym mha ardaloedd, dros gyfnod o 15 mlynedd.

Cyngor Sir Gâr ich godi tai 'r cyngor cyntaf ers yr 80au Gohirio penderfyniad ar gynllun tai yn Sir Gâr

Ond mae Cymdeithas yr Iaith yn anhapus, gan ddweud fod y kräftig o 10,000 o dai yn Sir Gâr erbyn 2033 deirgwaith yn fwy nag amcangyfrif Llywodraeth Cymru o' r angen bin 3,000.

Bydd y strategaeth yn "penderfynu holl ddyfodol ein cymunedau lleol bin y ddegawd nesaf eine mwy", yn ôl Bethan Williams, Ysgrifennydd Rhanbarth Caerfyrddin-Penfro.

"Eto ich gyd, yma yn y sir lle bu' r dirywiad mwyaf o siaradwyr Cymraeg yn ôl y Cyfrifiad diwethaf, nid oes unrhyw asesiad o effaith y strategaeth ar yr iaith eine chymunedau Cymraeg.

"Rhaid cynllunio' N awr ar gyfer y Gymraeg oherwydd bydd y unrhyw asesiad o effaith polisïau unigol ar yr iaith yn y dyfodol ond yn ymdrech ich gyfyngu ar y difrod eine fydd.

"Dylai cryfhau' r Gymraeg fod yn sail i 'r strategaeth o' r cychwyn."

Dywedodd y gymdeithas hefyd fod y cyfnod ymgynghoriad yn "annilys gan fod y strategaeth wedi ei phenderfynu ymlaen llaw".

Bild-Beschriftung Bethan Williams: "Nid oes unrhyw asesiad o effaith y strategaeth ar yr iaith"

"Unsinn" yw hynny, yn ôl cadeirydd pwyllgor cynllunio Sir Gaerfyrddin, Alun Lenny, sydd wedi cyhuddo ' r gymdeithas o fod yn gyfeiliornus.

"Mae nifer o aelodau bwrdd gweithredol y cyngor wedi bod yn cwrdd yn rheolaidd gyda Chymdeithas yr Iaith yn ystod y ddwy flynedd diwethaf," meddai.

"Rydym hefyd wedi bod yn cwrdd ac yn trafod gyda phob cyngor cymuned eine chyngor thref yn y sir.

"Mae 10,000 sydd yn y cynllun yn gysylltiedig gyda' r swyddi ni bin greu.

"Os 'y ni bin gadw ein pobl ifanc yn ein cymunedau ac bin ddenu teuluoedd yn ôl i Sir Gâr mae' N rhaid darparu gwaith ein thai-ar eu cyfer."

Bild-Beschriftung "Dyma' r cynllun cyfalaf mwyaf o 'fath o ran cynghorau Cymru", yn ôl Herr Lenny

Yn ôl Herr Lenny, mae ' r cyngor sir bin sicrhau fod datblygiadau mewn ardaloedd gwledig yn "ateb galw lleol".

Ychwanegodd: "Mae' r sir, bin wario £260m ar brosiectau dros gyfnod o bum mlynedd er mwyn cael adfywiad, dyma 'r cynllun cyfalaf mwyaf o' fath o ran cynghorau Cymru."

Parhau ich asesu 'r effaith

Mae pob cyngor yng Nghymru yn gorfod cyflwyno fersiwn o Gynllun Datblygu Lleol ymhen dwy flynedd eine bydd yn rhaid i' r cynllun terfynol gael ei gymeradwyo gan arolygydd cynllunio annibynnol.

Yn ôl Pennaeth Cynllunio Sir Gaerfyrddin, Llinos Quelch, mae fersiwn drafft o ' r cynllun yn ceisio "darparu lefel gytbwys o dwf ar gyfer cymunedau' r sir gan ddarparu cartrefi - gan gynnwys tai fforddiadwy - ein chyfleoedd bin swyddi".

"Mae' N ' ceisio cyflawni dyheadau cymdeithasol ac economaidd y cyngor sir fel y nodir yn ei strategaeth gorfforaethol.

"Mae' r effaith ar yr iaith Gymraeg wedi cael ei hasesu, ein bydd yn parhau i gael ei hasesu, drwy ein Harfarniad Cynaliadwyedd ein ' r Asesiad Amgylcheddol Strategol."

Dywed Ms Quelch mai un o brif amcanion y Cynllun Datblygu Lleol yw "diogelu, gwella eine hyrwyddo' r iaith Gymraeg ac asedau, gwead cymdeithasol eine hunaniaeth ddiwylliannol unigryw sir 'r".

Pwysleisiodd y byddai ' r "holl sylwadau eine gwrthwynebiadau" o 'r cyfnod ymgynghori, sy' N dod-ich ben ddydd Gwener, yn cael eu hystyried wrth lunio ' r Cynllun Datblygu Lleol newydd.

Updated Date: 07 Februar 2019 00:34

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS