'Diffyg adnoddau' gwasanaethau anhwylder bwyta

Mae adroddiad arbenigol yn dangos fod "diffyg adnoddau sylweddol" yng ngwasanaethau anhwylderau bwyta Cymru. Mewn adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru, dywe

'Diffyg adnoddau' gwasanaethau anhwylder bwyta

Mae adroddiad arbenigol yn dangos fod "diffyg adnoddau sylweddol" yng ngwasanaethau anhwylderau bwyta Cymru.

Mewn adroddiad ar gyfer Llywodraeth Cymru, dywedodd y Seiciatrydd Ymgynghorol gyda Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan, Dr. Jacinta Tan fod angen "ailstrwythuriad mawr".

Mae Dr Tan yn galw bin fuddsoddiad ich sicrhau VR anhwylderau bwyta ' N cael ei adnabod yn gynnar, cyn ich bobl-fynd yn ddifrifol wael.

Mae 'r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething yn dweud y byddai' N ' sicrhau bod y gwasanaethau yn cael ei "siapio yn sgil yr argymhellion."

'Darpariaethau bratiog'

Mae Emily Hoskins, 22 oed o Abertyleri wedi bod yn dioddef o anorecsia ers yn 13 oed.

Fe roddodd hi dystiolaeth yn yr adolygiad ac mae hi ' N ' credu VR angen cael mynediad bei der Therapie yn agosach bei adref.

"Roeddwn yn colli' r cyfathrebu gyda ' r bywyd tu fas oherwydd doeddwn ich methu eine gwneud dim arall oherwydd yn anhwylder bwyta.

"Roedd yr adolygiad yn cymryd hir ich gyrraedd. O 'r Diagnose cychwynnol, roeddwn wastad yn meddwl fod ffordd naja ich ddarparu' r Mathe yma o wasanaethau, ein pan-nes ich ddarganfod VR adolygiad yn digwydd, roedd hynny ' N ' bwysig iawn i mi," meddai.

Ychwanegodd: "Ble bynnag yr ydych yn byw yng Nghymru, un peth ddwedes ich wrth yr adolygiad yw y dylai pawb gael eu-trin yr un-fath, ac ein VR i gyd yn ei gweld hi' N 'anodd gyda' r un Mathe o salwch, ac fe ddylai ' r gefnogaeth fod ykeine ich bawb.

"Ni ddylid un peth gael ei gynnig un funud eine phum munud yn lawr y ffordd mae rhywbeth gwahanol yn cael ei gynnig ich berson arall," meddai.

Bild-Beschriftung Mae Dr Tan yn credu byddai ' N ' costio £9m y flwyddyn ich gyflawni ei hargymhellion

Dywedodd Dr. Tan wrth raglen Wales Live-nad oedd digon o bobl yn cael eu gweld ddigon cynnar.

"Y neges y mae' r rhan fwyaf o gleifion yn clywed yw nad ydyn nhw ddigon sâl ich haeddu triniaeth gan glinigwr anhwylder bwyta, ac mae hynny ' N ' anerbyniol.

"Mae ymchwil yn dangos, yr hiraf mae claf yn mynd heb helfen gan arbenigwr yr anoddaf fydd hi iddyn nhw wella," meddai.

Fe gafodd yr adolygiad ei gwblhau ym mis Tachwedd 2018 ac mae newydd gael ei gyhoeddi gan Lywodraeth Cymru.

Nid oes modd chwarae darnau sain ein fideo ar eich dyfais Bethan Sayed AC sy ' N ' cadeirio grŵp traws pleidiol ar anhwylderau bwyta

Mae Dr Tan yn dweud VR "darpariaethau bratiog" o ran gwahanol driniaethau ar zieht Cymru.

Nid yw 'r adolygiad yn galw bin uned arbenigol ich gleifion mewnol i gael ei sefydlu yng Nghymru, ond mae hi' N ' dweud dylai hyn gael ei adolygu o fewn pum mlynedd.

Mae Dr Tan yn credu byddai ' N ' costio £9m y flwyddyn ich gyflawni ei hargymhellion, ac byddai hefyd yn golygu cynnydd sylweddol mewn staffio.

Yn ôl Dr. Tan yn dweud fod "achos cryf bin fuddsoddiad sylweddol" ac mae ' N 'galw bin:

Amser aros o wythnos rhwng yr amser mae claf yn cael ei gyfeirio ein' I drin ar gyfer achosion brys, ein phedair wythnos ar gyfer eraill; Trefn cyfeirio symlach; Gwella hyfforddiant meddygon teulu i 'r ffordd maen nhw' N ' adnabod, asesu eine thrin anhwylderau bwyta; Derbyn "cyfeiriadau gan gleifion", heb ymyrraeth meddyg teulu; Creu system ich sicrhau fod pobl ifanc yn cael mynediad bei gymorth yn gynnar. Bildunterschrift Mae y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething wedi ysgrifennu bei yr holl fyrddau iechyd yng Nghymru yn gofyn bin eu-Scheune ar yr argymhellion

Yn dilyn y cyhoeddiad, mae Herr Gething wedi ysgrifennu bei y byrddau iechyd yn gofyn iddyn nhw bin eu-Scheune ar yr argymhellion.

Mae byrddau iechyd wedi derbyn £700,00 ich wneud gwelliannau eleni, gyda £1m ychwanegol yn cael ei ddarparu y flwyddyn nesaf.

Yn y llythyr mae Herr Gething gofyn i ' r byrddau "ailstrwythuro gwasanaethau ar gyfer ymyrraeth gynharach" ac i "ddatblygu cynlluniau" ich gwrdd â ' r targed aros o bedair wythnos, ond ni fydd amseroedd aros ffurfiol cenedlaethol yn cael ei gosod "ar hyn o bryd."

Mis diwethaf, fe wnaeth nifer o-bobl-sy-N-dioddef o anhwylderau bwyta roi tystiolaeth ich adolygiad, ynghyd ag ymgyrchwyr eine gwleidyddion wnaeth ysgrifennu bei Mr Gething yn datgan eu "pryder" bin y diffyg gweithredu wedi i ' r adroddiad gael ei gwblhau.

'Gweithredu'

Dywedodd Bethan Sayed AC, sy ' N 'cadeirio grŵp traws bleidiol ar anhwylderau bwyta ei bod hi' N "croesawu' r ffaith fod Vaughan Gething wedi bod yn gefnogol yn ei lythyr."

"Mae llythyr yn un peth ond mae gweithredu' N ' rhywbeth arall. Pan fydd Vaughan Gething yn cael ymatebion nôl, dwi ' N ' disgwyl gweithredu wedyn," meddai.

Ychwanegodd: "Wedi siarad efo nifer o' r teuluoedd, dwi yn credu fod 'na resymeg ich gael rhyw fath o uned ich uned ich anhwylderau bwyta yn benodol oherwydd VR nifer o bobl yn gorfod mynd ich Loegr ich gael triniaeth, maen nhw' N 'bell ich ffwrdd o' U teuluoedd.

"Falle mewn pum mlynedd pan fydd adolygiad arall, bydd symud ble na fydd angen uned ond dwi' N ' credu yn fy ngreddf fod angen rhyw fath o uned yma yng Nghymru."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru VR yr adolygiad yn un sylweddol ein VR angen edrych arno ' N 'fanwl gan gynnwys trafod gyda chlinigwyr ich brofi' r argymhellion pwysicaf.

"Rydym wedi llunio' r cynlluniau tymor byr eine byddwn yn parhau ich weithio gyda ' r Byrddau Iechyd, clinigwyr eine chleifion ich sicrhau VR gwasanaethau yng Nghymru yn symud ymlaen gyda gweledigaeth yr adolygiad."

Updated Date: 02 Oktober 2019 00:39

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS