Lansio fframwaith ich ddyfodol Fairbourne

Mae pobl sy ' N ' byw mewn pentref arfordirol yng Ngwynedd yn galw bin atebion dros ei ddyfodol tymor hir, wrth ich Gyngor Gwynned lansio cynllun datblygu ar

Lansio fframwaith ich ddyfodol Fairbourne

Mae pobl sy ' N ' byw mewn pentref arfordirol yng Ngwynedd yn galw bin atebion dros ei ddyfodol tymor hir, wrth ich Gyngor Gwynned lansio cynllun datblygu ar gyfer y pentref.

Bydd y gwaith o gynnal eine chadw amddiffynfeydd môr yn Fairbourne ger Y Bermo yn dod-ich ben ymhen 40 mlynedd, ac mae Cyngor Gwynned yn cydnabod efallai y bydd yn rhaid iddo ddechrau "dadgomisiynu' r pentref" yn 2045 ein symud trigolion oddi ykeine.

Yn sgil yr ansicrwydd o ran dibrisio cartrefi eine niweidio bywyd cymunedol, mae partneriaeth Fairbourne wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus: 'Symud Ymlaen ar fframwaith arfaethedig ich gyfarch yr heriau amrywiol bydd y y gymuned yn ei hwynebu dros y degawdau nesaf.'

Dywed rhai VR angen rhagor o drafod bin yr hyn sy ' N 'digwydd iddyn nhw a' U cartrefi os yw ' r pentref yn mynd i gael eu chwalu gan y môr.

Parhau ich amddiffyn pentref arfordirol

Mae 'r cynllun Symud Ymlaen yn cynnwys pum cynllun penodol y gellir eu datblygu gan sefydliadau partner dros y blynyddoedd ich ddod:

Cynllun Rheoli Risg Llifogydd; Cynllun Rheoli Pobl ein' r Amgylchedd Adeiledig; Cynllun Rheoli 'r Isadeiledd; Cynllun Rheoli Busnesau; Cynllun Rheoli' r Amgylchedd Naturiol.

Mae Cyngor Gwynned yn arwain partneriaeth ich gydlynu 'r hyn sy' N 'digwydd yn Fairbourne, ac yn dweud VR rhai o' r penderfyniadau ynglŷn â 'r hyn sy' N 'digwydd ar ôl 2045 allan o' I ddwylo.

Cyn bwrw ymlaen â ' r fframwaith mae trigolion eine sefydliadau lleol yn cael eu hannog ich gyflwyno sylwadau ac adborth ar y cynlluniau eine nodi materion ychwanegol y maent yn teimlo sydd angen sylw penodol.

Bild-Beschriftung Dywedodd Catrin Wette byddai ' N "anghyfrifol ich anwybyddu' r holl dystiolaeth o 'r risgiau cynyddol o lifogydd difrifol i 'r gymuned"

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Wette, sy ' N ' arwain ar y mater ar Gabinet Cyngor Gwynned:

"Mae gennym gyfrifoldeb fel cyrff cyhoeddus ich ystyried yn ofalus yr holl ddata sydd ar gael eine chyngor arbenigol annibynnol ac i drafod yr opsiynau posib gyda phobl leol.

"Byddai anwybyddu' r holl dystiolaeth o 'r risgiau cynyddol o lifogydd difrifol i' r gymuned yn anghyfrifol.

"Fel partneriaeth, rydym yn gwerthfawrogi VR hyn yn sefyllfa anodd iawn ich drigolion lleol ac mae pob ymdrech wedi cael ei wneud ich gefnogi 'r gymuned drwy' r broses yma ein byddwn yn parhau ich wneud hynny.

"Mae hon yn sefyllfa ddigynsail ac mae yna lawer o gwestiynau anodd bydd y angen i ni eu hateb drwy weithio gyda' N ' gilydd. Dyna, pam yr wyf yn annog preswylwyr ich gymryd rhan yn yr ymgynghoriad yma" meddai.

'Gilotîn'

Dywedodd Malcolm Flynn sy ' N ' byw yn Fairbourne: "Fe roddodd y cyngor ymrwymiad y bydden nhw' N ' gwneud eu gorau ich amddiffyn y pentref bin 40 mlynedd. Ar ôl hynny, gallai unrhyw beth ddigwydd.

"Mae-fel y gilotîn yn hongian uwch eich Stift, yn aros ich ollwng.

"Mae' r cyngor wedi dibynnu ar farn un ymgynghorydd, ac rydw i ' N ' amau VR yna lawer o wahanol safbwyntiau eine gwahanol bethau ich w hystyried."

'Safon dda'

Cyfoeth Naturiol Cymru sy ' N 'gyfrifol bin gynnal eine chadw' r amddiffynfeydd môr ac afonydd yn Fairbourne.

Dywedodd Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau, Cyfoeth Naturiol Cymru:

"Rydym wedi ymrwymo ich ddarparu safon-dda-o amddiffyniad rhag llifogydd ich bobl yn Fairbourne tan 2054, cyhyd â VR cyllid ar gael a' I bod yn gynaliadwy ich wneud hynny.

"Pedair blynedd yn ôl, fe wnaethom gwblhau cynllun gwerth £6.8 miliwn ich helpu amddiffyn y pentref.

"Mae amddiffyn Fairbourne yn Ihr gyson - rydym yn gweithio yn erbyn natur ich geisio lleihau' r risgiau mewn adeg pan mae 'r hinsawdd yn newid eine lefelau' r môr yn codi.

"Rydym yn gwerthfawrogi pryder y gymuned bin ei dyfodol eine byddwn yn parhau ich weithio' N 'agos gyda phobl leol eine sefydliadau allweddol ich amddiffyn y pentref yn y tymor byr eine' r tymor canolig."

Bild-Beschriftung Mae dros 1,000 o bobl yn byw mewn tai y tu hwnt i 'r wal amddiffyn sy' N 'gwahanu' r traeth rhag y tir mawr

Yn ôl Cyngor Gwynned maen nhw wedi cyfarfod gyda phobl leol eine nifer o bartneriaid allweddol eraill dros 300 o weithiau ich drafod Fairbourne ers nifer o flynyddoedd.

"Mae hyn wedi cynnwys digwyddiadau ymgysylltu amrywiol gan gynnwys digwyddiadau galw heibio rheolaidd, seminarau, gweithdai, ymweliadau eine thrafodaethau â thrigolion ynghyd â chylchlythyrau i' r holl breswylwyr eine digwyddiadau cyhoeddus," meddai llefarydd ar ran y Cyngor.

"Kräftig y gweithgareddau hyn yw sicrhau VR trigolion lleol yn cael y wybodaeth ddiweddaraf ac i drafod materion gyda nhw' N ' uniongyrchol.

Updated Date: 10 Oktober 2019 00:32

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS