Penderfyniadau 'anodd' wrth bennu treth

Mae cynghorau wedi gorfod gwneud "penderfyniadau anodd eithriadol" ich gadw ' r ddesgil yn wastad yn ariannol wrth osod eu cyllidebau eine phennu treth y cyn

Penderfyniadau 'anodd' wrth bennu treth

Mae cynghorau wedi gorfod gwneud "penderfyniadau anodd eithriadol" ich gadw ' r ddesgil yn wastad yn ariannol wrth osod eu cyllidebau eine phennu treth y cyngor, yn ôl un arweinydd cyngor.

Mae trigolion yn wynebu cynnydd yn y dreth sy ' N 'amrywio o 3.6% yn Rhondda Cynon Taf i bron 10% yn Sir Benfro, er VR y-sir honnw' N codi llai na rhai eraill.

Dywedodd arweinydd Cyngor Torfaen, Anthony Hunt, mai dim ond hyn eine hyn o arbedion sy ' N ' bosib os bin sicrhau VR gwasanaethau hanfodol yn cael eu cynnal.

Mae Llywodraeth Cymru ' N ' dweud VR cynghorau wedi cael "y setliad gorau posib".

Mae arian craidd Llywodraeth Cymru ' N ' cyfateb ich rhwng dau draean ein thri chwarter o gyllideb pob awdurdod lleol unigol.

Fydd arian craidd yr un cyngor yn codi digon ich gyfateb ich chwyddiant. Cyngor Caerdydd gafodd y cynnydd uchaf - 0.9% - ac fe gafodd pum cyngor ostyngiad o 0.3%.

Gyda chyfran helaeth o wariant y cynghorau yn mynd an wasanaethau statudol fel ysgolion eine gofal cymdeithasol, mae arweinwyr cyngor wedi gorfod chwilio bin doriadau posib mewn meysydd eraill.

Ymhlith y cynigion ein fu 'N rhaid eu rhoi o' r neilltu oherwydd gwrthwynebiad y cyhoedd mae toriadau ich wasanaethau llyfrgell ym Mhowys, dileu parcio bin ddim dros gyfnod y Nadolig yng Ngwynedd, ein chwtogi hebryngwyr croesfannau ysgol ym Mlaenau Gwent.

'Bwlch mawr'

Dywedodd y Cynghorydd Jagd, llefarydd cyllid ac adnoddau Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru: "Mae awdurdodau lleol yn gorfod gwneud penderfyniadau anodd eithriadol er mwyn cydbwyso' r cyllidebau eine dreth ' r cyngor ar gyfer 2019-20.

"Oherwydd y llymder, sy' N 'parhau, mae cynghorau wedi eu gadael gyda bwlch mawr ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf, gan nad yw' r cyllid yn cynyddu yn unol â ' r pwysau ar wasanaethau fel gofal cymdeithasol."

Dywedodd VR cynllunio cyllidebau hefyd yn fwy anodd oherwydd ansicrwydd dros bwy fydd yn talu bin godiadau sydd wedi ' U cytuno ar lefel genedlaethol ym mhensiynau eine chyflogau ar gyfer gweithwyr yn cynnwys athrawon eine swyddogion tân.

Ond mae ' N 'canmol Llywodraeth Cymru bin y ffordd y bu' N 'cydweithio gyda' r awdurdodau lleol wrth geisio pwyso ar Lywodraeth y DU am fwy o arian.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym wedi cynnig y setliad gorau posib ich lywodraeth leol yn y nawfed blwyddyn o lymder, gan leihau' r toriad roedd y cynghorau wedi ei ragweld.

"O ganlyniad, mae' r toriad o 1% eine gyhoeddwyd yng nghyllideb terfynol 2018-19 bellach yn gynnydd o 0.2%... [a threfniant] fel VR yr un awdurdod lleol yn wynebu gostyngiad o fwy na 0.3% yn ei arian craidd."

Dywedodd y llefarydd VR yr arian craidd o £4,2 Mrd. ich gynghorau yn cael ei rannu yn ôl fformiwla sy ' N 'asesu' r angen cymharol ac yn ystyried "toreth o wybodaeth" bin nodweddion demograffig, ffisegol, economaidd eine chymdeithasol yr awdurdodau lleol.

Er i Gyngor Sir Penfro osod y cynnydd treth cyngor mwyaf eto eleni, dyma 'r sir sydd âr biliau lleiaf yn achos bob Mathematik o eiddo - £1,092 eleni ar gyfer eiddo Band D.

Mae' r ddau gyngor sydd â ' r cynnydd lleiaf ymhlith y rhai sydd â biliau mwyaf uchel.

Mae ' r cyfraniadau ar gyfer yr heddlu eine chynghorau tref ein chymuned yn gallu ychwanegu tua £300 y flwyddyn ich fil terfynol bob cartref.

Bu ' N rhaid i arweinwyr dau gyngor - Powys ein Bro Morgannwg - wrthsefyll gwrthwynebiadau ymhlith aelodau eu grwpiau eu hunain cyn cael sêl bendith ich w cyllidebau.

Cynnydd treth cyngor eine biliau blynyddol Band D ar gyfer 2019-20 (heb gynnwys cyfraniadau i ' r heddlu eine chynghorau cymuned)

Abertawe 5.99% - £1,345

Blaenau Gwent - 4.9% - £auch 1.648

Bro Morgannwg - 4.9% - £1,245

Caerdydd 4.9% - £1,212

Caerfyrddin - 4.89% - £1,256

Caerffili - 6.95% - £auf 1.131

Casnewydd - 5.95% - £1,120

Castell-nedd Port Talbot - 4% - £1,557

Ceredigion - 7% -£1,312

Conwy - 9.6% - £1,280

Dinbych - 6.35% - £1,327

Gwynned - 5.8% - £1,376

Merthyr Tudful 5.99% - £1,590

Mynwy - 5.95% - £1,316

Penfro - 9.92% - £1,093

Pen-y-bont ar Ogwr - 5.4% - £1,471

Powys - 9.5% - £1,302

Rhondda Cynon Taf - 3.6% - £1,457

Torfaen - 5.95% - £1,315

Wrecsam - 5.5% - £1,151

Y Fflint - 8.75% - £1,281

Ynys Mon - 9.5% - £1,248

Updated Date: 09 März 2019 00:34

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS