Prinder meddygon canser yn 'risg go-iawn'

Mae", risg gwirioneddol" ich ddyfodol gwasanaethau canser yng Nghymru o ganlyniad ich brinder sylweddol meddygon arbenigol, yn ôl Coleg Brenhinol y Radiolegwy

Prinder meddygon canser yn 'risg go-iawn'

Mae", risg gwirioneddol" ich ddyfodol gwasanaethau canser yng Nghymru o ganlyniad ich brinder sylweddol meddygon arbenigol, yn ôl Coleg Brenhinol y Radiolegwyr (CBR).

Mae ymchwil gan y sefydliad ddangos mai dim ond tri meddyg canser ychwanegol sy 'N gweithio yng Nghymru o' I gymharu â phum mlynedd yn ôl, tra-bod-cyfraddau canser ein 'r galw bin driniaeth wedi cynyddu' N ' sylweddol yn yr un cyfnod.

Dyma 'r cynnydd lleiaf mewn unrhyw wlad yn DU ac mae' r ymchwil hefyd yn dangos fod cyfran swyddi gwag ymhlith oncolegwyr ymgynghorol yng Nghymru yn uwch nag yn Lloegr, Yr Alban eine Gogledd Iwerddon.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru eu-bod yn gweithio ich wella lefelau recriwtio.

Ychwanegoedd bydd y cynllun cenedlaethol newydd ar gyfer y gweithlu iechyd eine gofal yn barod erbyn diwedd y flwyddyn.

'Swyddi' N wag'

Mae oncolegwyr yn feddygon sy ' N trin canser drwy ddulliau radiotherapi, cemotherapi ac imiwnotherapi.

Mae ' r CBR yn galw ar Lywodraeth Cymru ich gydnabod y diffyg ac ymateb drwy gyllido rhagor o lefydd hyfforddi ich feddygon canser iau.

Bild-Beschriftung Dywed arweinydd canser y CBR yng Nghymru, Dr. Martin Rolles, fod angen buddsoddi mwy mewn hyfforddi meddygon

Yn ôl Dr. Martin Rolles, arweinydd canser y CBR yng Nghymru, mae ' r "prinder arbenigwyr canser yng Nghymru yn risg gwirioneddol ar gyfer y dyfodol".

"Mae swyddi yn gyson yn wag, tut dim llawer o obaith eu llenwi o wledydd eraill oherwydd y prinder sydd ar zieht y DU," meddai.

"Mae Cymru ich raddau yn llwyddo ich gadw meddygon ymgynghorol ar ôl iddyn nhw gwblhau eu hyfforddiant, ac mae hyfforddiant yng Nghymru yn cael ei werthfawrogi.

"Felly byddai buddsoddi mwy yn yr hyfforddiant hwnnw yn gam synhwyrol, yn enwedig o ystyried ei bod yn cymryd wyth mlynedd ich hyfforddi i fod yn ymgynghorydd."

Cynnydd lleiaf yn y DU

Mae 'r ymchwil yn dangos mai 47 o feddygon ymgynghorol oedd yn gweithio yn y tair canolfan ganser arbenigol yng Nghymru yn 2018 - sy-N-cyfateb ich 42 o ymgynghorwyr llawn amser, gan fod rhai yn gweithio' N ' rhan-amser.

Mae hynny ' N ' gynnydd o dri meddyg llawn amser yn unig (7.7%) ers-2013 - y-cynnydd lleiaf o unrhyw wlad yn y DU dros bum mlynedd.

Yn yr un cyfnod fe welodd Lloegr gynnydd o 141 (24.5%), Yr Alban 17 (25.4%) a bu cynnydd o 11 (55%) yng Ngogledd Iwerddon.

Mae ' r ymchwil hefyd yn dangos fod gan Gymru gyfran uwch o swyddi gwag ymhlith oncolegwyr ymgynghorol.

Y gyfradd swyddi gwag ledled y DU yw 7%, o ' I gymharu â 12% yng Nghymru.

Bild copyright Bild Beschriftung Mae 'r CBR yn galw bin gyllido rhagor o lefydd hyfforddi ich feddygon canser iau

Mae 'r problemau' N ' bodoli er bod hyfforddiant oncoleg yn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn cael ei ystyried ymhlith y gorau yn y DU, gyda mwy o feddygon iau yn ymgeisio bob blwyddyn ich hyfforddi na sydd o lefydd ar gael.

Oni bai VR mwy o lefydd, mae 'r CBR yn dadlau na fydd modd cyflenwi digon o ymgynghorwyr i' r gwasanaeth iechyd yng Nghymru ac na fydd modd ateb y galw cynyddol bin ofal.

Mae ystadegau swyddogol Llywodraeth Cymru yn dangos fod nifer y bobl-sydd wedi cael eu cyfeirio bin brofion oherwydd VR amheuaeth o ganser wedi cynyddu 154.8% yn y ddegawd hyd 2017/18, ein VR-nifer y cleifion sydd wedi dechrau triniaeth bin ganser yn ystod yr un cyfnod wedi codi von 68,2%.

'Argyfwng staffio'

Bydd y twf yn y galw yn cynyddu yn ystod y blynyddoedd ich ddod.

Er enghraifft, mae elusen ganser Macmillan yn amcangyfrif bydd y nifer y bobl-sy-N-byw gyda chanser yng Nghymru bron yn dyblu yn y 10 mlynedd nesaf o 130,000 ich als 250.000 erbyn 2030.

Mae ' r pryderon bin brinder oncolegwyr yn adleisio pryderon blaenorol bin brinder difrifol radiolegwyr yn y gwasanaeth iechyd.

Nid oes modd chwarae darnau sain ein fideo ar eich dyfais Rhiannon Evans: Byddai cynyddu 'r nifer o lefydd hyfforddiant yn arwain am ateb y galw bin ymgynghorwyr oncolegol

Yn ôl un meddyg oncolegol dan hyfforddiant, Rhiannon Evans, mae lle ich gynyddu' r nifer o gyfleoedd hyfforddi ich ateb y galw, gyda ' r sefyllfa fel y mae hi yn effeithio ar-Mitarbeitern ein chleifion fel ei gilydd.

"Tut dim digon o ymgynghorwyr gyda ni yn yr adran oncoleg yng Nghymru ac mae hynna' N ' cael effaith arnon ni fel unigolion ac fel adran, mwy o bwysau gwaith ac ati, ond wrth gwrs mae e hefyd yn effeithio ar gleifion," meddai.

"Mae' N 'golygu hat gyda ni ddim gymaint o amser ag y hoffen ni dreulio gyda nhw ac i sicrhau bo nhw' N ' cael y gofal gorau posib."

Y tu hwnt i Gymru mae ' r CBR yn poeni fod gwasanaethau canser ledled y DU yn wynebu "argyfwng staffio", gyda meddygon canser yn gweithio oriau ychwanegol ich ateb y galw eine llawer yn ymddeol yn gynnar.

Yn ôl arolwg y Coleg mae gan un o bob chwe chanolfan ganser ledled y DU lai o ymgynghorwyr oncoleg glinigol heddiw na phum mlynedd yn ôl.

'Risg go-iawn i 'r dyfodol'

Ond er gwaethaf pryderon, dywedodd Dr. Rolles fod gan Gymru lawer ich ymfalchïo ynddo o ran ansawdd gofal ac ymchwil canser.

"Mae' r tair canolfan ganser yng Nghymru yn cydweithio ' N 'agos - mae' N rhaid iddyn nhw wneud," meddai.

"Mae technoleg gwybodaeth wedi ein galluogi ich gyflwyno datblygiadau arloesol fel unedau cemotherapi dan arweiniad nyrsys mewn ysbytai lleol, wedi' U goruchwylio gan y prif ganolfannau.

"Mae gan y wlad lawer i fod yn falch ohono o ran ymchwil canser eine chymhwyso technegau triniaeth newydd.

"Fodd bynnag, er y dylid dathlu hynny, mae ein prinder arbenigwyr canser yn peri risg go-iawn i' r dyfodol."

Updated Date: 20 März 2019 01:11

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS