'Symud pflanze ich wella Daten arholiadau'

Mae arolygwyr wedi rhybuddio y gallai rhai ysgolion fod yn symud Anlage oddi ar eu cofrestr er mwyn gwella Daten arholiadau. Dywedodd Estyn VR cyfran y disgyb

'Symud pflanze ich wella Daten arholiadau'

Mae arolygwyr wedi rhybuddio y gallai rhai ysgolion fod yn symud Anlage oddi ar eu cofrestr er mwyn gwella Daten arholiadau.

Dywedodd Estyn VR cyfran y disgyblion nad oedd wedi symud ymlaen o Flwyddyn 10 i 11 wedi bron ein dyblu dros chwe blynedd.

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae ' r cynnydd yn destun pryder.

Ond dywedodd un undeb dysgu VR yna nifer o resymau gwahanol pam y gallai disgybl adael cofrestr ysgol.

'Bylchau mawr' mewn dysgu sgiliau bywyd Arholiadau TGAU 'ddim yn ffit ich bwrpas' Gwahardd ffonau wedi 'gwella canlyniadau'

Yn 2017-18 doedd 1,352 o ddisgyblion ddim wedi symud ymlaen ich flwyddyn olaf TGAU.

Roedd disgyblion sydd yn hawlio prydau ysgol bin ddim eine rhai ag anghenion dysgu ychwanegol yn fwy tebygol o beidio symud ich Flwyddyn 11.

Roedd y canran o ' r ddau grŵp wnaeth ddim symud o flwyddyn 10 yn 10% llynedd.

Fe ganolbwyntiodd Estyn ar ddisgyblion oedd wedi ail-wneud Blwyddyn 10 a rheiny oedd wedi symud ich gael addysg mewn lleoliad arall heblaw ' r ysgol.

"Mae dadansoddiad o ddata yn awgrymu nad oedd mwyafrif y disgyblion a oedd yn ail-wneud Blwyddyn 10 yn gwneud hynny bin resymau dilys," meddai llefarydd.

"O' r 91 disgybl eine wnaeth ail-wneud Blwyddyn 10 yn 2018-19, roedd dros hanner y disgyblion hyn mewn ychydig iawn o ysgolion."

'Ymarferion drwg'

Unedau cyfeirio disgyblion yw ' r prif leoliadau ar gyfer darparu addysg heblaw yn yr ysgol, ond mae hefyd yn cynnwys darpariaeth gan golegau addysg bellach, ysgolion annibynnol eine thiwtora.

Mae rhai Anlage yn rhannu eu hamser rhwng yr ysgol ein ' r lleoliad arall.

Yn ôl Estyn dydy 'r niferoedd sydd yn symud ich leoliadau addysg eraill ddim wedi newid yn fawr ond roedd cyfran uwch nawr wedi eu cofrestru dan y lleoliad arall yn hytrach na' r ysgol, a hynny ' N 'golygu na fyddai eu canlyniadau yn cyfrif bei ddata arholiadau' r ysgol.

Bild-Beschriftung Dywedodd Rob Williams, o NAHT Cymru VR yna resymau dilys dros symud disgybl o ' r gofrestr

Ond yn ôl undebau dysgu mae arweinwyr ysgolion yn gwneud penderfyniadau er budd y disgyblion.

Dywedodd Rob Williams, o NAHT Cymru VR yna nifer o wahanol resymau y byddai disgybl yn symud o 'r gofrestr, er bod symud disgyblion er mwyn gwella' r Daten yn "anghywir".

"Os allwn ni ganfod pa mor gyffredin yw' r ymarferion drwg, ein ' r rhesymau craidd amdanyn nhw, fe allwn ni sicrhau VR yna gefnogaeth ich ysgolion ich wneud penderfyniadau gwell," meddai.

"Ond ddylai hynny ddim fod ar draul mwyafrif ysgolion, fydd efallai yn gweld symudiadau o' r gofrestr sydd yn ymddangos fel petaen nhw heb esboniad, ond sydd bin resymau dilys mewn gwirionedd."

'Ffordd hawdd ich wella perfformiad'

Dywedodd yr adroddiad VR yna ddarlun anghyson ar zieht awdurdodau lleol wrth fonitro cofrestriadau disgyblion, ein doedd trefniadau mewn ambell un ddim yn ddigon trylwyr.

Yn ôl lleiafrif o 'r swyddogion cyngor gymrodd rhan mewn arolwg, roedd ysgolion yn awyddus ich ddisgyblion gael eu cofrestru yn bennaf yn y lleoliad addysg arall, fel nad oedd eu canlyniadau' N ' cyfrif.

"Mae ysgolion yn gweld VR hyn yn ffordd hawdd iddynt wella eu-Daten perfformiad," meddai ' r adroddiad.

Mae ' N ' galw ar awdurdodau lleol ich fonitro sut mae ysgolion yn cofrestru disgyblion "ich roi sicrwydd fod ysgolion bob amser yn gweithredu er lles pennaf disgyblion unigol".

Oherwydd y niferoedd bach, mae ' r Daten yn anghyflawn ar gyfer rhai awdurdodau lleol.

Ond dangosodd y ffigyrau diweddaraf mai Gwynned, Wrecsam, Ynys Mon ein Sir Gaerfyrddin oedd â 'r cyfrannau uchaf o ddisgyblion oedd ddim wedi symud yn Synth ich Flwyddyn 11, Merthyr ein Sir Ddinbych oedd â' r cyfrannau uchaf ar gyfer disgyblion oedd wedi eu cofrestru yn bennaf mewn lleoliadau addysg eraill.

Dywedodd Llywodraeth Cymru ei bod yn datblygu polisïau newydd ynglŷn â chofrestriadau disgyblion eine mesur ysgolion ich geisio osgoi arferion drwg.

"Mae' N ' destun pryder VR nifer y disgyblion sydd ddim yn symud ymlaen o Flwyddyn 10 i 11 wedi cynyddu," meddai llefarydd.

Updated Date: 25 Oktober 2019 00:33

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS