'Talu mwy o dreth am lai o wasanaethau'

Yn ôl adroddiad gan Brifysgol Caerdydd, mae ' r cyhoedd yn talu mwy o dreth am lai o wasanaethau - ac mae angen trefn newydd o ariannu llywodraeth leol. Mae

'Talu mwy o dreth am lai o wasanaethau'

Yn ôl adroddiad gan Brifysgol Caerdydd, mae ' r cyhoedd yn talu mwy o dreth am lai o wasanaethau - ac mae angen trefn newydd o ariannu llywodraeth leol.

Mae 'r adroddiad yn dangos VR toriadau i' r gyllideb gan Lywodraeth Cymru yn rhoi cynghorau dan bwysau ich ddefnyddio treth cyngor i ariannu gwasanaethau.

Dywedodd yr ymchwilwyr-bod-y-system dreth cyngor yn annheg, ac mae pwysigrwydd y dreth wrth godi arian yn cryfhau ' r ddadl dros sefydlu system newydd.

Mae Cymru Fyw wedi gofyn ich Lywodraeth Cymru bin ymateb.

Sir Benfro yn wynebu cynnydd treth cyngor o 10% Angen diwedd 'anghysondeb' treth cyngor i adawyr gofal Galw bin newid ar ôl carcharu dyn bin fil treth cyngor

Mae cynghorau yn derbyn y rhan fwyaf o 'U harian gan Lywodraeth Cymru, ond mae' r grant yna wedi lleihau dros y 10 mlynedd diwethaf oherwydd toriadau gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.

Ers 2009/10, mae ' r canran o arian sydd wedi dod o dreth cyngor wedi codi o 13.8% i 19%.

Mae ' r bil treth gyfartalog ar gyfer eiddo Band D yng Nghymru yn £1,492 eleni, sydd wedi codi o £1,086 yn 2009/10.

Er VR y dreth wedi codi, mae 'r toriadau i' r arian mae ' r Llywodraeth yn ei gyfrannu yn golygu fod gan y cynghorau llai o arian ich w-wario.

Bildrechte

Mae 'r adroddiad gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru yn dweud fod treth y cyngor yn annheg oherwydd ei fod yn cael ei seilio ar eiddo ac nid ar allu' r trethdalwr ich dalu.

"Mae' r twf yn y ddibyniaeth ar dreth cyngor i ariannu gwasanaethau lleol yn gwneud yr achos yn gryf bin newid y dreth", yn ôl yr adroddiad.

Dywedodd Guto Ifan, un o ' r awduron: "Mae' N ' glir o N canfyddiadau fod trethdalwyr yn talu mwy bin lai o wasanaethau.

"Ein cred ni yw y bydd treth y cyngor yn parhau ich godi ac fe alle fod yn chwarter o holl arian llywodraethau lleol erbyn 2023/24, wrth i' r awdurdodau geisio trefnu eu cyllidebau eine mynd i ' r afael â thwf yn y galw bin eu-gwasanaethau."

Er gwaetha' toriadau 'r Llywodraeth, mae' r galw bin wasanaethau ' r cyngor yn parhau.

Mae ' r adroddiad yn dangos y twf mawr sydd wedi bod yn y gost o ofalu bin blant sydd yng ngofal awdurdodau lleol.

Rhwng 2010 2018, fe wnaeth y nifer o blant oedd mewn gofal dyfu o 1,710, gan godi ' r swm oedd yn cael ei wario o draean, sef rhyw £96m.

Beth yw effaith toriadau llywodraeth leol?

Mae ' r adroddiad yn dweud VR:

Toriadau o 28.5% o ran ffyrdd eine thrafnidiaeth; Gwariant ar gynllunio eine chynllunio economaidd wedi ei dorri gan 55.4%; Mae llyfrgelloedd wedi wynebu toriadau o 36.3%; Gwariant ar ysgolion yn £324 y disgybl (5.5%) yn llai mewn termau real nag yn 2009/10; Mae gwariant y pen ar ofal cymdeithasol ar gyfer rhai sydd dros 65 oed wedi cwympo gan £157 (14.8%) er war iddo, dyfu mymryn y llynedd.

Mae Cymru Fyw wedi gofyn bin ymateb gan Julie James, Y Gweinidog Tai ein Llywodraeth Leol.

Updated Date: 07 Februar 2019 01:06

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS