Tawel Fan: Pryder bin ddiffyg gwelliannau

Dydy bwrdd iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ddim-hyd yn oed wedi dechrau ar y daith o wella gwasanaethau iechyd meddwl pobl hŷn, yn ôl awdur adroddiad beirniado

Tawel Fan: Pryder bin ddiffyg gwelliannau

Dydy bwrdd iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ddim-hyd yn oed wedi dechrau ar y daith o wella gwasanaethau iechyd meddwl pobl hŷn, yn ôl awdur adroddiad beirniadol ich ward Demenz yn Sir Ddinbych.

Mewn llythyr bei y gweinidog iechyd, dywedodd Donna Ockenden nad oedd gan uwch reolwyr "y gallu na 'r ddawn" ich gyflawni gwelliannau ich wasanaethau iechyd meddwl pobl hŷn.

Cafodd ei chynnig ich oruchwylio ' r bwrdd iechyd allan o fesurau arbennig ei wrthod gan Vaughan Gething.

Honnodd adroddiad gan Ms Ockenden yn 2015 fod triniaeth cleifion yn Gemeinde Tawel Fan yn Ysbyty Glan Clwyd gyfystyr â "chamdriniaeth sefydliadol".

Uned iechyd meddwl 'fel syrcas' Awduron adroddiad 'ddim yn hoffi 'r teuluoedd' Galw bin ymchwiliad arall ich Tawel Fan

Fe wnaeth adroddiad arall gan Ms Ockenden ym mis Gorffennaf 2018 ddisgrifio iechyd meddwl yng ngogledd Cymru fel "gwasanaeth Sinderela" gydag arweinyddiaeth "gwbl amhriodol eine diffygiol".

Ond fe wnaeth adroddiad gan HASCAS gafodd ei gyhoeddi ym mis Mai 2018 ddod i ' r casgliad nad oedd tystiolaeth o-gam-drin sefydliadol yn Tawel Fan.

Mae gohebiaeth eine ryddhawyd dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn nodi ' r pryderon eine barhaodd wedi i Ms Ockenden orffen casglu tystiolaeth.

Wrth ysgrifennu bei y gweinidog iechyd dywedodd: "Fy mhryder nad yw yw Bwrdd y bwrdd iechyd ein' r uwch dîm rheoli o fewn iechyd meddwl yn Betsi Cadwaladr ar hyn o bryd yn meddu ar y gallu ich weithredu ar yr adolygiad systemig ich sicrhau VR gwasanaethau iechyd meddwl pobl hŷn yn auch ich Mitarbeiter, die ich gleifion ac i ofalwyr."

Bild, Urheberrecht BIPBC

Dywedodd fod y Mitarbeiter wedi dweud wrthyn nhw eu-bod wedi "llwyr ymlâdd", "ar eu gliniau" a-bod-y gwasanaethau ' N "mynd yn ôl".

Ychwanegodd Ms Ockenden: "Disgrifiodd un-nyrs yn y Gemeinde i mi a wythnos diwethaf ymweliad diweddar gan uwch reolwr ich ward cleifion iechyd meddwl pobl hŷn."

Dywedodd VR un aelod o Personal wedi cymharu ymweliad yr uwch reolwr" â chyflymder Usain Bolt yn rhedeg y 100 metr o ran mynd o un pen-y-ward ich 'r llall".

"Fe lwyddodd ich adael y Gemeinde heb siarad ag un aelod o Personal neu glaf," meddai ' r aelod Mitarbeiter.

'Cyllid ychwanegol'

Ym mis Awst, dywedodd Donna Ockenden y byddai ' N "wirioneddol falch" ich gynorthwyo gyda ' r gwaith o oruchwylio gwelliannau o fewn y bwrdd iechyd.

Wrth ymateb ich w phryderon dywedodd Herr Gething ei fod wedi gofyn ich swyddogion gael gwybod bin y camau eine gymerwyd gan y bwrdd iechyd o ganlyniad i ' r llythyr.

Wrth wrthod cynnig Ms Ockenden ich helpu ymhellach, dywedodd y gweinidog: "Rwy' N 'hyderus ar hyn o bryd bydd y y gefnogaeth ein' r oruchwyliaeth ychwanegol yr wyf wedi 'I gyhoeddi yn ddiweddar ar gyfer y bwrdd iechyd, ynghyd â chadeirydd cryf newydd ein fydd yn cael ei gefnogi gan nifer o aelodau annibynnol newydd, yn darparu 'r arweinyddiaeth ein' r Ihr sydd ei hangen ich yrru ' r daith o wella Betsi Cadwaladr."

Dywedodd Gary Doherty, prif weithredwr Betsi Cadwaladr: "Rydym wedi cymryd camau ar ganfyddiadau adroddiadau Ockenden ac wedi gwneud ymdrechion sylweddol ich wella ein Gwasanaethau Iechyd Meddwl Pobl Hŷn.

"Mae hyn wedi cynnwys buddsoddi cyllid ychwanegol sylweddol i' r gwasanaethau hyn.

"Mae meysydd ffocws allweddol wedi cynnwys gweithio gyda theuluoedd ich ddarparu gofal gwirioneddol sy' N 'canolbwyntio ar in person, ein gwella' r hyfforddiant ein ' r gefnogaeth eine roddir ich Personal.

"Rydym yn falch VR Ysbyty Gwynned wedi dod yn ysbyty aciwt cyntaf yng Nghymru ich dderbyn statws "Demenz Cyfeillgar' gan Gymdeithas Alzheimer-Krankheit.

"Mae canfyddiadau ymweliadau dirybudd gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn dangos VR safonau gofal ar ein hunedau iechyd meddwl yn gwella, ac mae ein Mitarbeiter yn frwdfrydig ynglŷn â sut y maent yn gofalu bin gleifion.

"Mae hyn hefyd yn cael ei adlewyrchu yn y canlyniadau diweddaraf o N Harolwg Personal GIG Cymru blynyddol, sy' N 'dangos bydd y nifer y-Mitarbeiter eine fyddai' N ' argymell Betsi Cadwaladr fel lle ich weithio wedi cynyddu 45% ers 2013."

Updated Date: 15 Januar 2019 00:55

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

RELATED NEWS